അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക

സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണങ്ങൾക്ക്Dഉപയോഗശൂന്യമായ കയ്യുറകൾ, ഡിസ്പോസിബിൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വസ്ത്രങ്ങൾ, ഡിസ്പോസിബിൾ മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വില പട്ടിക, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക, ഞങ്ങൾ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെടും.