വീട് > ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്>ഉൽപ്പാദന വിപണി

ഉൽപ്പാദന വിപണി

ബെയ്‌ലി മെഡിക്കൽ, അമേരിക്ക, യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ഓഷ്യാനിയ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 120-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് 10,000+ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രായോഗിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സേവനങ്ങളും നൽകുന്നു.