വീട് > ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ > സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ > അണുവിമുക്തമാക്കലും വന്ധ്യംകരണവും

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

അണുവിമുക്തമാക്കലും വന്ധ്യംകരണവും

ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷയും ആരോഗ്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരുതരം പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളെയാണ് സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഇത് തൊഴിൽപരമായ അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ഡിസ്പോസിബിൾ മാസ്കുകൾ, ഡിസ്പോസിബിൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് വസ്ത്രങ്ങൾ, ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലൗസ്, അണുനശീകരണം, വന്ധ്യംകരണ സംരക്ഷണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ, സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങൾ ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിശ്വസനീയവും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവുമാണ്.

നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷയും ആരോഗ്യവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന നടപടിയാണ് സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ ഉപയോഗം. ബെയ്‌ലി കാന്ത് ജീവിതത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നു!
View as  
 
സെർവിക്‌സ് സാംപ്ലറും സെർവിക്‌സ് സാംപ്ലിംഗ് സെറ്റും

സെർവിക്‌സ് സാംപ്ലറും സെർവിക്‌സ് സാംപ്ലിംഗ് സെറ്റും

സെർവിക്‌സ് സാംപ്ലറും സെർവിക്‌സ് സാംപ്ലിംഗ് സെറ്റും: ടിഷ്യൂകൾ, ഉമിനീർ, ശരീരദ്രവങ്ങൾ, ബാക്‌ടീരിയൽ സെൽ, ടിഷ്യൂകൾ, സ്വാബ്‌സ്, സിഎസ്‌എഫ്, ശരീര സ്രവങ്ങൾ, കഴുകിയ മൂത്രകോശങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഡിഎൻഎ (ജീനോമിക്, മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ, ബാക്ടീരിയൽ, പാരാസൈറ്റ്, വൈറൽ ഡിഎൻഎ ഉൾപ്പെടെ) ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനും. സെർവിക്‌സ് സാംപ്ലറും സെർവിക്‌സ് സാംപ്ലിംഗ് സെറ്റും: ഉയർന്ന ദക്ഷത, ഡിഎൻഎയുടെ ഒറ്റ-നിർദ്ദിഷ്‌ട വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ, കോശങ്ങളിലെ മാലിന്യ പ്രോട്ടീനുകളുടെയും മറ്റ് ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെയും പരമാവധി നീക്കം. വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഡിഎൻഎ ശകലങ്ങൾ വലുതും ഉയർന്ന പരിശുദ്ധിയും സ്ഥിരതയുള്ളതും ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിശ്വസനീയവുമാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുകഅന്വേഷണം അയയ്ക്കുക
ശേഖരണ സ്വാബും സാംപ്ലിംഗ് ട്യൂബും

ശേഖരണ സ്വാബും സാംപ്ലിംഗ് ട്യൂബും

ശേഖരണ സ്വാബും സാംപ്ലിംഗ് ട്യൂബും: ടിഷ്യൂകൾ, ഉമിനീർ, ശരീരസ്രവങ്ങൾ, ബാക്ടീരിയൽ കോശങ്ങൾ, ടിഷ്യുകൾ, സ്വാബ്‌സ്, സിഎസ്‌എഫ്, ശരീരദ്രവങ്ങൾ, കഴുകിയ മൂത്ര കോശങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഡിഎൻഎ (ജീനോമിക്, മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ, ബാക്ടീരിയൽ, പാരസൈറ്റ്, വൈറൽ ഡിഎൻഎ ഉൾപ്പെടെ) ശുദ്ധീകരണത്തിനും ഒറ്റപ്പെടുത്തലിനും. സ്വാബും സാംപ്ലിംഗ് ട്യൂബും: ഉയർന്ന ദക്ഷത, ഡിഎൻഎയുടെ ഒറ്റ-നിർദ്ദിഷ്‌ട വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ, കോശങ്ങളിലെ മാലിന്യ പ്രോട്ടീനുകളുടെയും മറ്റ് ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെയും പരമാവധി നീക്കം. വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഡിഎൻഎ ശകലങ്ങൾ വലുതും ഉയർന്ന പരിശുദ്ധിയും സ്ഥിരതയുള്ളതും ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിശ്വസനീയവുമാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുകഅന്വേഷണം അയയ്ക്കുക
മീഡിയം ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്വാബ്

മീഡിയം ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്വാബ്

മീഡിയം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്വാബ്: ടിഷ്യൂകൾ, ഉമിനീർ, ശരീര ദ്രാവകങ്ങൾ, ബാക്ടീരിയൽ സെൽ, ടിഷ്യുകൾ, സ്വാബ്സ്, സിഎസ്എഫ്, ശരീരദ്രവങ്ങൾ, കഴുകിയ മൂത്രകോശങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഡിഎൻഎ (ജീനോമിക്, മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയൽ, ബാക്ടീരിയൽ, പരാന്നഭോജികൾ & വൈറൽ ഡിഎൻഎ ഉൾപ്പെടെ) ശുദ്ധീകരണത്തിനും ഒറ്റപ്പെടുത്തലിനും വേണ്ടി. മീഡിയം ഉപയോഗിച്ച്: ഉയർന്ന ദക്ഷത, ഡിഎൻഎയുടെ ഒറ്റ-നിർദ്ദിഷ്ട വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ, കോശങ്ങളിലെ മാലിന്യ പ്രോട്ടീനുകളുടെയും മറ്റ് ജൈവ സംയുക്തങ്ങളുടെയും പരമാവധി നീക്കം. വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഡിഎൻഎ ശകലങ്ങൾ വലുതും ഉയർന്ന പരിശുദ്ധിയും സ്ഥിരതയുള്ളതും ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിശ്വസനീയവുമാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുകഅന്വേഷണം അയയ്ക്കുക
ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്വാബ്

ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്വാബ്

ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്വാബ്: ടിഷ്യൂകൾ, ഉമിനീർ, ശരീരദ്രവങ്ങൾ, ബാക്ടീരിയൽ സെൽ, ടിഷ്യൂകൾ, സ്വാബ്സ്, സിഎസ്എഫ്, ശരീരദ്രവങ്ങൾ, കഴുകിയ മൂത്രകോശങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഡിഎൻഎ (ജീനോമിക്, മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയൽ, ബാക്ടീരിയൽ, പരാന്നഭോജികൾ, വൈറൽ ഡിഎൻഎ ഉൾപ്പെടെ) ശുദ്ധീകരണത്തിനും ഒറ്റപ്പെടുത്തലിനും വേണ്ടി. ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച്: ഉയർന്ന ദക്ഷത, ഡിഎൻഎയുടെ ഒറ്റ-നിർദ്ദിഷ്ട വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ, കോശങ്ങളിലെ മാലിന്യ പ്രോട്ടീനുകളുടെയും മറ്റ് ജൈവ സംയുക്തങ്ങളുടെയും പരമാവധി നീക്കം. വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഡിഎൻഎ ശകലങ്ങൾ വലുതും ഉയർന്ന പരിശുദ്ധിയും സ്ഥിരതയുള്ളതും ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിശ്വസനീയവുമാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുകഅന്വേഷണം അയയ്ക്കുക
ഡാക്രോൺ ടിപ്പുള്ള സ്റ്റെറൈൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്വാബ്

ഡാക്രോൺ ടിപ്പുള്ള സ്റ്റെറൈൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്വാബ്

ഡാക്രോൺ ടിപ്പുള്ള സ്റ്റെറൈൽ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് സ്വാബ്: ടിഷ്യൂകൾ, ഉമിനീർ, ശരീരദ്രവങ്ങൾ, ബക്കൽ, സെർവിക്കൽ, ചർമ്മകോശങ്ങൾ, ബാക്ടീരിയൽ സെൽ, ടിഷ്യുകൾ, സ്വാബ്‌സ്, സിഎസ്‌എഫ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഡിഎൻഎ (ജീനോമിക്, മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ, ബാക്ടീരിയ, പാരാസൈറ്റ്, വൈറൽ ഡിഎൻഎ ഉൾപ്പെടെ) ശുദ്ധീകരണത്തിനും ഒറ്റപ്പെടുത്തലിനും ,ശരീരത്തിലെ ദ്രാവകങ്ങൾ, കഴുകിയ മൂത്രകോശങ്ങൾ .ഡാക്രോൺ ടിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അണുവിമുക്തമായ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്വാബ്: ഉയർന്ന ദക്ഷത, ഡിഎൻഎയുടെ ഒറ്റ-നിർദ്ദിഷ്ട വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ, കോശങ്ങളിലെ അശുദ്ധി പ്രോട്ടീനുകളുടെയും മറ്റ് ജൈവ സംയുക്തങ്ങളുടെയും പരമാവധി നീക്കം. വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഡിഎൻഎ ശകലങ്ങൾ വലുതും ഉയർന്ന പരിശുദ്ധിയും സ്ഥിരതയുള്ളതും ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിശ്വസനീയവുമാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുകഅന്വേഷണം അയയ്ക്കുക
കോട്ടൺ ടിപ്പുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്വാബ്, പോളിസ്റ്റർ ടിപ്പുള്ള സ്റ്റെറൈൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്വാബ്

കോട്ടൺ ടിപ്പുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്വാബ്, പോളിസ്റ്റർ ടിപ്പുള്ള സ്റ്റെറൈൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്വാബ്

കോട്ടൺ ടിപ്പുള്ള ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് സ്വാബ്, പോളിസ്റ്റർ ടിപ്പുള്ള സ്റ്റെറൈൽ ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് സ്വാബ്: ടിഷ്യൂകൾ, ഉമിനീർ, ശരീരദ്രവങ്ങൾ, ബക്കൽ, സെർവിക്കൽ, ചർമ്മകോശങ്ങൾ, ബാക്ടീരിയ കോശങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള ഡിഎൻഎ (ജീനോമിക്, മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയൽ, ബാക്ടീരിയ, പരാന്നഭോജികൾ, വൈറൽ ഡിഎൻഎ ഉൾപ്പെടെ) ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനും , ടിഷ്യൂകൾ, സ്രവങ്ങൾ, CSF, ശരീരദ്രവങ്ങൾ, കഴുകിയ മൂത്രകോശങ്ങൾ .പരുത്തി ടിപ്പുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്വാബ്, പോളിസ്റ്റർ ടിപ്പുള്ള സ്റ്റെറൈൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സ്വാബ്: ഉയർന്ന ദക്ഷത, ഡിഎൻഎയുടെ ഒറ്റ-നിർദ്ദിഷ്ട വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ, കോശങ്ങളിലെ അശുദ്ധി പ്രോട്ടീനുകളുടെയും മറ്റ് ജൈവ സംയുക്തങ്ങളുടെയും പരമാവധി നീക്കം. വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഡിഎൻഎ ശകലങ്ങൾ വലുതും ഉയർന്ന പരിശുദ്ധിയും സുസ്ഥിരവും ഗുണനിലവാരത്തിൽ വിശ്വസനീയവുമാണ്.

കൂടുതല് വായിക്കുകഅന്വേഷണം അയയ്ക്കുക
ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നമായി ചൈനയിലെ ഞങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ അണുവിമുക്തമാക്കലും വന്ധ്യംകരണവും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, അത് മൊത്തവ്യാപാരമാകാം. ചൈനയിലെ പ്രശസ്തമായ അണുവിമുക്തമാക്കലും വന്ധ്യംകരണവും നിർമ്മാതാക്കളിലും വിതരണക്കാരിലും ഒരാളായാണ് ബെയ്‌ലി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ വില ലിസ്‌റ്റും ഉദ്ധരണിയും സഹിതം ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കിയ അണുവിമുക്തമാക്കലും വന്ധ്യംകരണവും വാങ്ങാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ CE സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്, ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സ്റ്റോക്കുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.